KNIHOVNÍ ŘÁD

Knihovní řád

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny ve Valašské Bystřici, schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. OÚ-02/2014-02 ze dne 29. 5. 2014 a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

I. Základní ustanovení

Čl. 1 Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2 Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

 • výpůjční služby
 • meziknihovní služby
 • informační služby:

i. informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,

ii. informace z oblasti veřejné správy,

iii. ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,

 • přístup na internet
 • vzdělávací a kulturní akce pro veřejnost, místní mateřskou školu a základní školu
 • společenské hry
 • reklamní služby (kopírování, tisk, scan, laminace, kroužkouvá vazba...)
 • Služby uvedené výše tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně krom bodu reklamní služby, jenž poskytuje informační centrum, které se nachází v knihovně (viz. přílohy KŘ nebo ceník).
 • Knihovna poskytuje za úhradu tyto služby: (roční registrace uživatele, poplatky z prodlení, ztráta nebo poškození publikace). Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, tzn. že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů (např. za administrativní úkony spojené s registrací uživatelů).
 • Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené ceníkem.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3 Registrace uživatele

 • Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele a po zaplacení ročního registračního poplatku.

a) dospělí 40,-Kč

b) studenti, učni, důchodci 30,-Kč

c) mládež do 15-ti let 20,-Kč

 • Roční registrace má platnost 365 dnů od data registrace a po tuto dobu opravňuje čtenáře k užívání všech služeb knihovny. Po uplynutí platnosti roční registrace je čtenář v případě dalšího zájmu o služby knihovny povinen obnovit platnost průkazu, včetně zaplacení registračního poplatku.
 • Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.
 • Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 • Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

Čl. 4 Zrušení registrace uživatele

 1. Zrušením členství nezaniká čtenáři povinnost uhradit knihovně veškeré škody, zaplatit dlužné poplatky a sankce, případně další výlohy spojené s vymáháním a vyřizováním těchto pohledávek.
 2. Po vrácení všech zapůjčených dokumentů a vyrovnání všech pohledávek může čtenář své členství ukončit kdykoli.
 3. Ukončením členství ze strany čtenáře mu nevzniká nárok na vrácení zápisného a jiných již zaplacených poplatků.

Čl. 5 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 • Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku.
 • Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 • Jsou povinni bezvýhradně respektovat zákaz kouření ve všech prostorách knihovny a zákaz vodění zvířat do jejich prostor.
 • Jsou povinni hlásit onemocnění nakažlivou chorobou a zabezpečit desinfekci knih nebo výpočetní techniky.
 • Knihovna nenese zodpovědnost za věci odložené uživateli v jejích prostorách.
 • Zaregistrovaní čtenáři jsou povinni hlásit knihovně změnu jména nebo bydliště a uvědomit knihovnu neprodleně o ztrátě čtenářského průkazu
 • Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 • Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

Čl. 6 Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 • Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 • Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 • Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.
 • Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 • Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.
 • Maximální doba připojení pro jednoho registrovaného uživatele je 30 minut denně, pro neregistrovaného uživatele 15 minut denně. V případě, že po této době nebudou další zájemci, může být tato doba prodloužena. O prodloužení rozhoduje vždy pracovník knihovny nebo jeho zástupce.
 • Je zakázáno hraní počítačových a online her.
 • Uživatel se při práci na počítačové stanici musí chovat tiše tak, aby nerušil ostatní přítomné.
 • Je zakázáno u počítače mít občerstvení a stravovat se
 • V případě nedodržení některého ustanovení tohoto řádu může pracovník knihovny nebo informačního centra ukončit přístup uživatele. V případě hrubého či opakovaného porušení tohoto řádu bude uživateli zamezen přístup k výpočetní technice v Obecní knihovně Valašská Bystřice.

III. Výpůjční řád

Čl. 7 Zpřístupňované knihovní dokumenty

 • Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
 • Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 8 Rozhodnutí o půjčování

 • Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
 • kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
 • které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
 • jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
 • které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

Čl. 9 Postupy při půjčování

 • Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.
 • Uživatel po předložení čtenářského průkazu může provést výpůjčku.
 • Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu nebo o jeho prodloužení (osobně v knihovně, na tel. čísle: 571 646 295, e-mailem: knihyvb@tiscali.cz).

Čl. 10 Výpůjční lhůty

 • Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
 • Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 11 Vracení vypůjčeného dokumentu

 • Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 • Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 12 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 • Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 • Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 15 dokumentů. O větším počtu rozhoduje vedoucí knihovny.
 • Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 • Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vrácení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.
 • Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (zpozdné).
 • Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 • Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 13 Reprografické a jiné kopírovací služby

 • Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
 • Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., (autorského zákona).
 • Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 14 Ztráty a náhrady

 • Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 • O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 • Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 • Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 15 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 • Poplatek z prodlení:
 • povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.
 • Vymáhání nevrácených výpůjček:
 • nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou. Veškeré výlohy hradí čtenář.

i. první upomínka 30,-Kč (po uplynutí 1 měsíce od vypůjčení dokumentů)

ii. druhá upomínka 50,-Kč (po uplynutí 1,5 měsíce od vypůjčení dokumentů)

iii. třetí upomínka 80,-Kč (po uplynutí 2 měsíců od vypůjčení dokumentů)

iv. upomínací dopis 150,-Kč (po uplynutí 3 měsíců od vypůjčení dokumentů)

 • Ztráta průkazu uživatele: za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

Čl. 16 Náhrada všeobecných škod

 • Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: "Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.").
 • Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

 • Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.
 • Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.
 • Ruší se Knihovní řád ze dne 6. 9. 2017
 • Tento Knihovní řád nabývá platnost dne 2. 5. 2018 a platí na dobu neurčitou.


Ing. Emil Korduliak - starosta obce Valašská Bystřice  

Petr Fusek - vedoucí Obecní knihovny Valašská Bystřice


VI. Přílohy Knihovního řádu

příloha č. 1: Poučení o ochraně osobních údajů

příloha č. 2: Ceník placených služeb Obecní knihovny ve Valašské Bystřici


PŘÍLOHA Č. 1: POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

· Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je vedoucí knihovny (dále jen knihovna)

· Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

 • Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
 • Nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon
 • Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání
 • Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.
 • Další údaje: údaj o ZTP
 • Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

· Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

· Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

· Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

 • Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
 • Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.
 • Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

· Doba uchování osobních údajů

 • Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rokpoté.
 • Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb.
 • Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace).
 • Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu obce.

· Zabezpečení osobních údajů

· Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky.

· Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

 • Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

· Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: Služby obce Valašská Bystřice, p.o., 756 27 Valašská Bystřice 181, ředitel: Ladislav Hladík, tel.: 571 627 456.


PŘÍLOHA Č. 2: CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB INFORMAČNÍHO CENTRA VE VALAŠSKÉ BYSTŘICI

Kopírování, tisk

černobílé

A4 jednostranně 2,-Kč

A4 oboustranně 4,-Kč

A3 jednostranně 4,-Kč

A3 oboustranně 8,-Kč

barevné

A4 jednostranně 6,-Kč

A4 oboustranně 12,-Kč

A3 jednostranně 12,-Kč

A3 oboustranně 24,-Kč

za fotopapír, křídový papír, papír větší gramáže A4 je příplatek + 2,-Kč

za fotopapír, křídový papír, papír větší gramáže A3 je příplatek + 4,-Kč

Skenování

A4 jednostranně 2,-Kč

A4 oboustranně 4,-Kč

Laminace

A4 10,-Kč

A3 15,-Kč

Kroužková vazba 25,-Kč